تواب

توّاب، بسیار توبه‌پذیر، این مفهوم با واژۀ تّواب ۱۱ بار آمده است.

چکیده: خدا بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. توّاب از صفات خدا است

خدا توبه‌پذیر مهربان است (بقره/۳۷؛ توبه‌/۱۱۸؛ حجرات/۱۲). آیا ندانسته‌اند تنها خداست که از بندگان خود توبه را می‌پذیرد و صدقات را می‌گیرد؟ خداست که توبه‌پذیر مهربان است (توبه/۱۰۴). کسانی که توبه کردند. به اصلاح پرداختند و [حقیقت را] آشکار کردند، توبه آنها را می‌پذیرم. من توبه‌پذیر مهربان هستم (بقره/۱۶۰). اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و این‌که خدا توبه‌پذیر فرزانه است، [هلاک می‌شدید] (نور/۱۰).

به ستایش پروردگارت تسبیح بگوی. از او آمرزش بخواه زیرا او همواره توبه‌پذیر مهربان است (نصر/۱-۳).

ابراهیم و اسماعیل می‌گفتند: پروردگارا، بر ما ببخشای. تو توبه‌پذیر مهربان هستی (بقره/۱۲۸،۱۲۷).

موسی به قوم خود گفت: … خدا توبۀ شما را پذیرفت زیرا او توبه‌پذیر مهربان است (بقره/۵۴).

از میان شما آن دو تن را که مرتکب فحشا شدند، بیازارید. اگر توبه کردند و به صلاح آمدند، از آنان بگذرید زیرا خدا توبه‌پذیر مهربان است (نساء/۱۶).

اگر آنان [منافقان] وقتی به خود ستم کردند، نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر برای آنها طلب آمرزش می‌کرد، قطعاً خدا را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند (نساء/۶۴).

توبه