تفویض

تفویض، واگذاری امری به کسی، این مفهوم با عبارت اُفَوِّضُ اَمری ۱ بار آمده است.

چکیده: مومن آل فرعون امور خود را به خدا واگذار نموده است چون به اعتقاد او خدا به امور بندگان آگاه است و به همین جهت خدا او را حمایت نمود.

آن کس از قوم فرعون که ایمان آورده بود، گفت: … کارم را به خدا واگذار می‌کنم. خداست که به حال بندگان خود بیناست. پس خدا او را از عقوبت سوء آن چه نیرنگ می‌کردند، حمایت کرد و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت (غافر/۲۸،۴۴-۴۵).

توکّل، توحید