بصیر

بصیر، بینا، این مفهوم با واژۀ بَصیر ۴۳ بار آمده است.

چکیده: خداوند همواره به بندگان و اعمال آنان بینا است. بصیر از صفات خداوند است.

 خداوند همواره بیناست (فرقان/۲۰). او شنوای بیناست (نساء/۱۳۴،۵۸؛ اسراء/۱؛ حج/۶۱،۷۵؛ لقمان/۲۸؛ غافر/۲۰،۵۶؛ شوری/۱۱؛ مجادله/۱؛ ملک/۱۹) و به حال بندگان آگاهِ بیناست (آل‌عمران/۲۰،۱۵؛ اسراء/۹۶،۳۰،۱۷؛ فاطر/۳۱،۴۵؛ غافر/۴۴؛ شوری/۲۷). او به آنچه می‌کنید همواره بیناست (بقره/،۲۶۵،۲۳۷،۲۳۳،۱۱۰،۹۶؛ آل‌عمران/۱۶۳،۱۵۶؛ مائده/۷۱؛ انفال/۷۲،۳۹؛ هود/۱۱۲؛ طه/۳۵؛ احزاب/۹؛ سبأ/۱۱؛ فصّلت/۴۰؛ حجرات/۱۸؛ فتح/۲۴؛ حدید/۴؛ تغابن/۲؛ ممتحنه/۳؛ انشقاق/۱۵). او چه شنوا و بیناست (کهف/۲۶).