برگزیدن

برگزیدن، انتخاب کردن، این مفهوم از ریشۀ صَفَوَ ۱۲ بار، جَبَیَ ۹ بار، خَیَرَ ۳ بار و اَثَرَ ۱ بار آمده است.

چکیده: خدا هر که و هر چه را بخواهد بر می‌گزیند.

پروردگار هر چه را بخواهد می‌‎آفریند و برمی‌گزیند و آنان اختیاری ندارند (قصص/۶۸). خدا هر که را بخواهد به سوی خود برمی‌گزیند (شوری/۱۳). خدا از میان فرستادگان خود، هر که را بخواهد بر‌می‌گزیند (آل‌عمران/۱۷۹). او از میان فرشتگان و نیز از مردم، رسولانی بر‌ می‌گزیند (حج/۷۵). اگر خدا می‌خواست برای خود فرزندی بگیرد، قطعاً از آنچه خلق می‌کند، هر چه می‌خواست بر‌می‌گزید (زمر/۴).

خداوند آدم را برگزید (طه/۱۲۲). او آدم، نوح، خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برگزید (آل‌عمران/۳۳). خدا ابراهیم را در دنیا برگزید(بقره/۱۳۰). او را برگزید و به راهی راست هدایت کرد (نحل/۱۲۱). زکریّا، یحیی، مریم، عیسی، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی، اسماعیل و ادریس، کسانی بودند از انبیاء که خدا به آنها نعمت ارزانی داشت از نسل آدم و از کسانی که همراه نوح [بر کشتی] سوار شدند و از نسل ابراهیم، اسرائیل و از کسانی که آنها را هدایت کرد و برگزید. هر گاه آیات خدای رحمان بر آنان خوانده می‌شد، سجده‌کنان و گریان بر خاک می‌افتادند (مریم/۲-۵۸). خداوند ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط و بعضی از پدران، فرزندان و برادرانِ آنها را برگزید (انعام/۸۳-۸۷). ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نزد خدا قطعاً از برگزیدگانِ نیکان هستند (ص/۴۷،۴۵). ابراهیم و یعقوب به پسران خود گفتند: خدا این آیین [تسلیم شدن در برابر فرمان خداوند] را برای شما برگزیده است پس جز در حالی که تسلیم او باشید، نمیرید (بقره/۱۳۲). یعقوب به یوسف گفت: پروردگارت تو را برمی‌گزیند و به تو از تعبیرِ خواب‌ها می‌آموزد و نعمت خود را بر تو و خاندان یعقوب تمام می‌گرداند. چنان‌که پیش از این بر پدرانت، ابراهیم و اسحاق تمام گردانید (یوسف/۶). برادران یوسف گفتند: سوگند به خدا که خداوند تو را بر ما برگزیده است و بی‌گمان ما گنهکار بودیم (یوسف/۹۱). پروردگار به موسی گفت: من تو را به رسالت‌های خود و سخنم بر مردم برگزیدم. پس آن‌چه به تو دادم، بگیر و از سپاسگزاران باش (اعراف/۱۴۴). من تو را برگزیده‌ام پس با ‌آن‌چه به تو وحی می‌شود، گوش فرا ده (طه/۱۳). خداوند یونس را برگزید و او را از شایستگان قرار داد (قلم/۵۰،۴۸). او بنی‌اسرائیل را دانسته بر مردم جهان برگزید (دخان/۳۲). پیامبرِ بنی‌اسرائیل به آنها گفت: خدا طالوت را بر شما برگزید. در دانش و جسم به او فزونی داده است (بقره/۲۴۷). فرشتگان گفتند: ای مریم، خداوند تو را برگزید و پاکیزه داشت و بر زنان جهان برتری داد (آل‌عمران/۴۲). خدا مومنان را برگزید (حج/۷۸). او قرآن را به کسانی از بندگان خود که برگزید، به میراث داد. از آنها برخی به خود ستمکارند. برخی میانه‌رو و گروهی در نیکی‌ها پیشگام هستند. این همان فضیلت بزرگ است (فاطر/۳۲). پیامبر می‌فرماید: بگو، سپاس برای خداست و درود بر آن بندگانش که برگزیده است (نمل/۵۹).