اختلاف

 

اختلاف، ناسازگاری و ستیز، این مفهوم از مادّه «خ ل ف» ۳۹ بار آمده است.

چکیده: مردم امّت واحدی بودند، اختلاف کردند. اگر خدا می‌خواست آنان را امّت واحدی قرار می‌داد. مردم در قرآن، کتاب موسی، تحریم صید شنبه و درباره عیسی به اختلاف پرداختند. او پیامبران را فرستاد تا میان مردم در آن‌چه اختلاف داشتند، داوری کنند. خدا کسانی را که ایمان آورده بودند، به اذن خود به حقیقت آن‌چه در آن اختلاف کردند، هدایت کرد. خدا روز قیامت، در آن‌چه بر سر آن اختلاف می‌کردند، داوری خواهد کرد.

اگر پروردگارت می‌خواست بی‌تردید همه مردم را امّت واحدی قرار می‌داد، در حالی‌که پیوسته در اختلاف هستند مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کند و برای همین آنان را آفریده است. وعده پروردگارت قطعی شده است که بی‌تردید جهنّم را از جن و انس پر می‌کنم (هود/۱۱۸-۱۱۹). مردم امّتی واحد بودند، پس خدا پیامبران را نویدآور و بیم‌دهنده برانگیخت و با آنان کتاب را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آن‌چه با هم اختلاف داشتند، داوری کنند. در آن اختلاف نکردند جز کسانی که به آنان کتاب داده شد پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد به خاطر ستم و [حسدی] که میانشان بود پس خدا به اذن خود کسانی را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آن‌چه در آن اختلاف داشتند، هدایت کرد. خدا هرکس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند (بقره/۲۱۳). در حقیقت، دین، نزد خدا همان اسلام است و کسانی که کتاب به آنان داده شد به اختلاف نپرداختند مگر پس از آن‌که برای آنان علم آمد، به سبب ستم و [حسدی] که میان آنان وجود داشت. هرکس به آیات خدا کفر ورزد پس به‌راستی خدا زودشمار است (آل‌عمران/۱۹). برای هر یک از شما [امّت‌ها] شریعت و راه روشنی قرار دادیم و اگر خدا می‌خواست شما را یک امّت قرار می‌داد ولی [خواست] تا شما را در آن‌چه به شما داده است، بیازماید پس در کارهای خیر بر یکدیگر سبقت گیرید. بازگشت شما به سوی خدا است، آن‌گاه شما را به آن‌چه در آن اختلاف داشتید، آگاه می‌کند (مائده/۴۸). مردم جز امّت واحد نبودند پس اختلاف کردند و اگر وعده‌ای از جانب پروردگارت مقرّر نشده بود، بی‌تردید در آن‌چه بر سر آن با هم اختلاف دارند، میان آنان داوری می‌شد (یونس/۱۹).

درباره هر چیزی اختلاف پیدا کردید پس داوری آن با خدا است (شوری/۱۰). بازگشت شما به سوی پروردگارتان است آن‌گاه شما را به آن‌چه در آن اختلاف می‌کردید، آگاه می‌کند (انعام/۱۶۴). روز قیامت آن‌چه را در آن اختلاف می‌کردید، بی‌تردید برای شما بیان می‌کند (نحل/۹۲). تا آن‌چه را در آن اختلاف دارند، برای آنان بیان کند و تا کسانی که کافر شدند بدانند که آنها خود دروغ‌گو بوده‌اند (نحل/۳۹). خدا روز قیامت میان شما در آن‌چه اختلاف می‌کردید، داوری خواهد کرد (حج/۶۹). آگاه باشید دین خالص از آن خداست و کسانی که به جای او سرپرستانی برای خود گرفته‌اند را جز برای آن‌که هر چه بیشتر ما را به خدا نزدیک کنند، نمی‌پرستیم، بی‌تردید خدا در آن‌چه اختلاف می‌کنند روز قیامت داوری خواهد کرد. در حقیقت خدا آن کسی را که دروغ‌پردازِ کفر‌پیشه است، هدایت نمی‌کند (زمر/۳).

اختلاف- اقوام، برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح‌القدس تایید کردیم و اگر خدا می‌خواست کسانی که پس از آنان بودند با آن دلایل روشن که برایشان آمد، جنگ نمی‌کردند ولی اختلاف کردند پس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند. اگر خدا می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی‌کردند ولی خدا آن‌چه را می‌خواهد، انجام می‌دهد (بقره/۲۵۳).

به‌راستی به موسی کتاب دادیم پس در آن اختلاف شد و اگر از جانب پروردگارت فرمانی [از مهلت] سبقت نگرفته بود، بی‌تردید میان آنان داوری می‌شد. در حقیقت آنان درباره آن به شکی سخت دچار هستند (هود/۱۱۰؛ فصّلت/۴۵). دلایل روشنی در امرِ [دین] به آنان عطا کردیم و جز بعد از آن که علم برای آنها آمد، از روی ستم و [حسدی] میان خودشان اختلاف نکردند. بی‌تردید پروردگارت روز قیامت میان آنان در آن‌چه اختلاف می‌کردند، داوری می‌کند (جاثیه/۱۷). به‌راستی ما فرزندان اسرائیل را در جایگاه نیکو منزل دادیم و از چیزهای پاکیزه به آنان روزی بخشیدیم پس به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای آنان آمد. در حقیقت پروردگارت در روز قیامت در آن‌چه اختلاف می‌کردند، میان آنان داوری خواهد کرد (یونس/۹۳). در حقیقت پروردگارت روز قیامت در آن‌چه اختلاف می‌کردند، میان آنان داوری خواهد کرد (سجده/۲۵). [تحریم صیدِ] شنبه فقط بر کسانی مقرّر شد که درباره آن اختلاف کردند. بی‌تردید پروردگارت روز قیامت میان آنها در آن‌چه بر سرش اختلاف می‌کردند، حکم خواهد کرد (نحل/۱۲۴).

[عیسی به بنی‌اسرائیل گفت:] خدا را نسزد که فرزندی برگیرد. او منزّه است. چون کاری را اراده کند به آن می‌گوید موجود باش، پس موجود می‌شود. در حقیقت خدا پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید. این راه راست است. امّا از میان آنان دسته‌ها اختلاف کردند پس وای بر کسانی که کافر شدند، از مشاهده روزی بزرگ (مریم/۳۵-۳۷). چون عیسی دلایل آشکار آورد، گفت: به‌راستی برای شما حکمت آوردم تا بعضی از چیزهایی که در آن اختلاف می‌کنید، برای شما بیان کنم پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. در حقیقت خداست که او پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید. راه راست این است. از میان آنان دسته‌هایی اختلاف کردند پس وای بر کسانی که ستم کردند، از عذاب روزی دردناک (زخرف/۶۳-۶۵). کسانی که درباره او (عیسی) اختلاف کردند، بی‌تردید درباره او در شک هستند و هیچ علمی به آن ندارند جز آن‌که از گمان پیروی می‌کنند. به‌ یقین او را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد. خدا شکست‌ناپذیر حکیم است (نساء/۱۵۷-۱۵۸). هنگامی که خدا گفت: ای عیسی، من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می‌برم و تو را از کسانی‌ که کفر ورزیده‌اند، پاک می‌سازم و تا روز قیامت کسانی را که از تو پیروی کرده‌اند، فوق کسانی که کافر شده‌اند، قرار خواهم داد. آن گاه بازگشت شما به سوی من است پس در آن‌چه اختلاف می‌کردید، میان شما داوری خواهم کرد. امّا کسانی را که کفر ورزیدند، در دنیا و آخرت به سختی عذاب می‌کنم و یاورانی نخواهند داشت و کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، [خدا] اجر آنان را به تمامی به آنان می‌دهد. خدا ستمکاران را دوست ندارد (آل‌عمران/۵۵-۵۷).

یهودیان گفتند: مسیحیان بر چیزی نیستند و مسیحیان گفتند: یهودیان بر چیزی نیستند، با آن‌که آنان کتاب را می‌خوانند. افراد نادان نیز مانند سخن آنان گفتند. پس خدا روز قیامت در آن‌چه اختلاف می‌کردند، میان آنان داوری خواهد کرد (بقره/۱۱۳).

ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای این‌که آن‌چه را در آن اختلاف کرده‌اند، برای آنان بیان کنی (نحل/۶۴). بی‌گمان این قرآن بیشترِ چیزهایی ‌را که فرزندان اسرائیل در آن اختلاف کردند، برای آنان حکایت می‌کند (نمل/۷۶). آیا در قرآن نمی‌اندیشند که اگر از جانب غیر خدا بود، بی‌گمان در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند (نساء/۸۲). سوگند، به آسمان دارای مسیرها که شما [درباره قرآن] در گفتاری مختلف هستید (ذاریات/۷-۸). کسانی که در کتاب اختلاف ورزیدند، در ستیزه دوری هستند (بقره/۱۷۶). بگو، خدایا، ای پدید آورنده آسمان‌ها و زمین، ای دانای نهان و آشکار، تو خود میان بندگانت در آن‌چه اختلاف می‌کردند، داوری می‌کنی (زمر/۴۶). [ای کسانی که ایمان آورده‌اید]، مانند کسانی نباشید که پس از آن‌که دلایل آشکار برای آنان آمد، پراکنده شدند و اختلاف کردند. برای آنان عذابی بزرگ است (آل‌عمران/۱۰۵). درباره چه چیز از هم می‌پرسند؟ درباره آن خبر بزرگ. همان‌که در آن با هم اختلاف کردند چنین نیست. به‌زودی بدانند. باز هم چنین نیست. زودا بدانند (نبأ/۱-۵).

آن‌گاه که شما در ناحیه نزدیکتر بودید و آنها دورتر و کاروان [تجاری] پایین‌تر از شما بود و اگر شما با یکدیگر وعده [جنگ] گذاشته بودید، بی‌تردید درباره قرار جنگ، اختلاف می‌کردید امّا خدا [بر آن بود] تا کاری که می‌بایست انجام گیرد به پایان برد تا هر کس گمراه شود، از روی حجّت گمراه شود و هرکس هدایت می‌شود، از روی حجّت هدایت شود. بی‌تردید خدا شنوای داناست (انفال/۴۲).

تفرقه، اتحاد

الاختلاف

 

 

 

 

 

 

وَ لَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ* إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ (هود/۱۱۸-۱۱۹) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (بقره/۲۱۳) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَ مَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ (آل‌عمران/۱۹) لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا وَ لَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (مائده/۴۸) وَ مَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَ لَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (یونس/۱۹)

 

 

 

 

 

 

 

وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ (شوری/۱۰) إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (انعام/۱۶۴) لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (نحل/۹۲) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ (نحل/۳۹) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (حج/۶۹) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (زمر/۳)

 

 

 

الاختلاف- الاقوام، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَ مِنْهُم مَّن كَفَرَ وَ لَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (بقره/۲۵۳)

 

 

وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ (هود/۱۱۰؛ فصّلت/۴۵) وَ آتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (جاثیه/۱۷) وَ لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (یونس/۹۳) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (سجده/۲۵) إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (نحل/۱۲۴)

 

 

 

 

 

[قال عیسی لبنی‌اسرائیل] مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ* وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ* فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (مریم/۳۵-۳۷) وَ لَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ* إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ* فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (زخرف/۶۳-۶۵) وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ (عیسی) لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا* بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (نساء/۱۵۷-۱۵۸) إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ* فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ* وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (آل‌عمران/۵۵-۵۷)

 

 

 

 

 

 

وَ قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (بقره/۱۱۳)

 

وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ (نحل/۶۴) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (نمل/۷۶) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا (نساء/۸۲) وَ السَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِ* إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (ذاریات/۷-۸) وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (بقره/۱۷۶) قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (زمر/۴۶) وَ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَ اخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل‌عمران/۱۰۵) عَمَّ يَتَسَاءلُونَ* عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ* كَلَّا سَيَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (نبأ/۱-۵)

 

 

 

إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَ لَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (انفال/۴۲)